ข้อมูลทั่วไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เดิมชื่อ “โรงเรียนการเรือนและฝึกหัดครูประกาศนียบัตรเพชรบุรี”

ตั้งอยู่ ณ พระราชวังรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) โดยมีพันเอกหลวงอาจศรศิลป์ (เปาธนพุทธิ) เป็นผู้จัดท า

พิธีเปิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2477 ต่อมาย้ายมาอยู่ ณ ที่ดินซึ่งเป็นที่เช่าจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ถนนราชวิถี ในปี พ.ศ. 2482 บนเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา รัชกาลที่ 5 ได้ทรงโปรดเกล้า

ฯ พระราชทานทรัพย์ร ่วมกับข้าราชการและนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวง สร้าง “ตึกอุรุพงษ์”

ไว้เป็นอนุสรณ์ ตัวอาคารเป็นตึก 2 ชั้น และเปลี ่ยนชื ่อเป็นโรงเรียนช ่างทอผ้า ปีต ่อมาเปลี ่ยนชื ่อเป็น

โรงเรียนการช่างสตรีเพชรบุรีในปี พ.ศ. 2490 และเปลี่ยนชื ่อเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา ในปี พ.ศ. 2517

จากนั้นปี พ.ศ. 2493 ได้เช่าที่ดินจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพิ่มอีก 10 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา

รวมกับเนื้อที่เดิมเป็น 23 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา ต่อมา พ.ศ. 2508 กรมอาชีวศึกษาได้จัดให้โรงเรียนเข้า

อยู่ในโครงการปรับปรุง โดยปรับปรุงการสอนตามหลักสูตรใหม่ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากองค์การยูนิ

เซฟ เปิดสอนวิชาชีพเป็นวิชาเอก วันที่ 1 เมษายน 2523 ได้รับยกฐานะเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เพชรบุรี” ต่อมา พ.ศ. 2532 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้ท าการวัดสอบเขตที่ดินใหม่ และก าหนดให้วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเพชรบุรีซึ่งมีเนื้อที่ 26 ไร่ 74.89 ตารางวา

ที่ตั้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 300 ถนนราชวิถี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมือง


จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ 0-3242-5557, 0-3240-1070

Wabsite www.pbpvc.ac.th

E-amil phet_pvc @hotmail.com

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา